ספריית המו"פ
 
ספריית מו
** דוחות אלו הינם סיכומי ניסויים ואינם מהווים המלצות לחקלאים **
 
דו"ח מחקרים לשנים:
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010  2010-2011
2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003  

 

דו"ח מחקרים 2011- 2010
תמרים
ייעול השימוש במי קולחין בהשקיית תמרים בבקעת הירדן וצפון ים המלח
טיפול לעיכוב היתמרות בעצי תמר מזן מג'הול- בדרך ליישום מסחרי
בחינת השפעת הזנה באשלגן על היבול והאיכות של תמרים מזן מג'הול - סיכום תוצאות ל - 2011
פיתוח של תמר מג'הול טרי, עסיסי, ואיכותי כמוצר חדש לייצוא
כרם
השפעת טיפולים אגרוטכניים על היבול הכללי ועל קצב ההבשלה בזן "EARLY-SWEET" , סכום עונה 2011
בחינת האפשרות לתיקון מחסורים ביסודות הזנה בכרם מזן "EARLY-SWEET" ע"י ריסוסי עלווה. (סיכום 2011ׂ)
למעלה


 

דו"ח מחקרים 2010- 2009  
תמרים
 בחינה השואתית של השרשה קליטה והתפתחות של חוטרי תמר מזן מג'הול   ממקורות שונים
•  פיתוח של תמר מג'הול טרי, עסיסי ואיכותי כמוצר חדש לייצוא
•  השפעת מקורות מים שונים על היבול והאיכות של תמרים מזן מג'הול - סיכום שנת 2010
•  השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על היבול והאיכות של תמרים אורגאניים  מזן מג'הול.
•  שימוש בתכשיר אורגאני חדש למניעת התפתחות אספרגילוס בפרי התמר
כרם
•  בחינת זני ומיכלואי גפן בתנאי בקעת הירדן דו"ח לשנת 2010
•  השפעת טיפולים אגרוטכניים על היבול הכללי ועל קצב ההבשלה בזן “Early Sweet”
•  בחינת האפשרות לתיקון מחסורים ביסודות הזנה בכרם מזן “Early Sweet” על ידי ריסוסי עלווה. סיכום שנת 2010
רימונים
• בחינת זני רימונים בתנאי בקעת הירדן
למעלה

 

דו"ח מחקרים 2009- 2008
תמרים
•  בחינה השוואתית של השרשה קליטה והתפתחות של חוטרי תמר מזן מג'הול ממקורות שונים
•  השפעת מקורות מים ורמת יסודות הזנה על היבול והאיכות של תמרים מזן מג'הול
•  פיתוח של תמר מג'הול טרי, עסיסי ואיכותי כמוצר חדש לייצוא הכוונת הגידול לקבלת פירות מג'הול טריים
•  השפעת רמת וסוג החומר האורגני על היבול והאיכות של תמרים אורגנים מזן מג'הול
•  הקטנת שעורי השילפוח בזן מג'הול ע"י שיני מאזן המים בפרי ובסביבתו טרם גדיד שנים 2007-2009
 
כרם
 •  השפעת טיפולים אגרו-טכניים על הצטברות הסוכר ועל היבול בזן "Early-Sweet "
 •  אגרוטכניקה לשיפור צבע בזן "פליים - סידליס"
 •  בחינת האפשרות לתיקון מחסורים ביסודות הזנה בכרם בזן "Early-Sweet " על ידי ריסוסי עלווה
 •  בחינת זני ומכלואי כרם בתנאי בקעת הירדן
למעלה

 

דו"ח מחקרים 2007-2008
תמרים
•  בחינה השוואתית של השרשה קליטה והתפתחות של חוטרי תמר מזן מג'הול ממקורות שונים
•  בחינת דרכים חלופיות למתיל ברומיד בחיטוי תמרים 
•  בחינת מערך גדיד ממוכן בתנאי בקעת הירדן
•  הקטנת שעורי השילפוח בזן מג'הול ע"י שינוי מאזן המים בפרי ובסביבתו טרם גדיד
•  השפעת רמת וסוג החומר האורגני על היבול והאיכות של תמרים אורגנים מזן מג'הול
•  פיתוח של תמר "מג'הול" טרי, עסיסי ואיכותי כמוצר חדש לייצוא
גפן 
 •  בחינת זני ומכלואי גפן בתנאי בקעת הירדן, דו"ח פעילות 2008
 •  בחינת מווסתי צמיחה חדשים לכרם, דו"ח פעילות 2008
 •  דרכים אלטרנטיביות להתמודדות עם כנימה קימחית בכרם
 •  השפעת טיפולים אגרו-טכניים על היבול ועל הצטברות הסוכר בזן "Early-Sweet "
למעלה


 דו"ח מחקרים 2006-2007
 תמרים
•  תמר מג'הול - בחינת דרכים חלופיות לחיטוי פרי במתיל ברומיד - דו"ח לשנת 2007
•  הקטנת שעורי השילפוח בזן מג'הול ע"י שינוי מאזן המים בפרי ובסביבתו טרם גדיד
•  השפעת מקורות מים שונים ורמת יסודות הזנה על היבול והאיכות של תמרים מזן מג'הול
•  השפעת רמת וסוג החומר האורגני על היבול והאיכות של תמרים אורגניים מזן מג'הול
•  תמר מג'הול סופר עסיסי - ניסויי אחסון
גפן
•  בחינת טיפולים למניעת התייבשות תפרחות ודילול יתר בגפן זן "Early Sweet"  בבקעת הירדן
•  ענבי מאכל מהזן  "Early Sweet"  - טיפולים אגרוטכניים לשיפור רמת הסוכר בפרי
•  בחינת כיסויים לכרם לשיפור הגידול ואיכות ענבים בתנאי בקעת הירדן
למעלה
 דו"ח מחקרים 2005-2006
 תמרים
•  בחינת דרכים חלופיות לחיטוי פרי במתיל ברומיד
•  הארכת חיי המדף של תמר לח מהזן מג'הול  
•  השפעת רמת החומר האורגאני של היבול והאיכות בתמרים אורגאניים מזן מג'הול  
•  השפעת מקורות מים שונים ורמתיסודות הזנה על היבול והאיכות של תמרים מזן מג'הול  
•  שיטות אגרוטכניות להקטנת תופעת השילפוח בתמרים מזן מג'הול  
גפן
•  בחינת זני ומכלואי גפן בתנאי בקעת הירדן
•  בחינת כיסויים לכרם לשיפור הגידול ואיכות ענבים בתנאי בקעת הירדן  
למעלה

דו"ח מחקרים 2004-2005 
 תמרים
•  בחינת שיטות אגרוטכניות להקטנת תופעת השילפוח בתמרים מזן מג'הול בבעת הירדן  
•  השפעת רמת החומר האורגני של היבול והאיכות בתמרים אורגאניים מזן מג'הול  
גפן
•  בחינת כיסויים לכרם לשיפור איכות ענבים וחיסכון במים בתנאי בקעת הירדן   
•  השפעת טיפולים אגרוטכניים על האיכות של ענבים מהזן SBS  
•  בחינת האפשרות לחיסכון מים בכרם ע"י שימוש בחיפוי קרקע  
•  בחינת זני ומיכלואי גפן בתנאי בקעת הירדן - דו"ח מסכם 2003-2005   
תאנים
•  אינטרודוקציה של זני תאנים - בחינה בתנאי בקעת הירדן   8
•  קידום ופיתוח יצוא תאנים כהות  
למעלה

דו"ח מחקרים 2003-2004 
 תמרים
•  השפעת איחסון ביניים של תמרים מזן מג'הול על איכותם   
•  דילול פרי ושילוב חומרים סופחים, בתמר מזן מג'הול כאמצעי להקטנת שילפוח  
•  השפעת מקדם ההשקיה ביחס להתאדות מגיגית על היבול והאיכות של תמרים מהזן מג'הול   
•  שיפור השתרשות חוטרי תמר ע"י שימוש במווסתי צמיחה סיכום 2004   
גפן
•  בחינת רשתות צבעוניות להבכרה ושיפור איכות ענבי מאכל   
•  השפעת טיפולים אגרוטכניים על האיכות של ענבים  SBS     
•  בדיקת השפעת שיטת הזמירה על גודל האשכול בזן SBS בבקעת הירדן   
• בחינת זני ומילואי גפן בתנאי בקעת הירדן  
•  רעילות בורון בכרם  
• בחינת טיפולים למניעת התייבשות תפרחות בגפן בעונת 2004 (תקציר)  
•  כרם ענבי מאכל אורגניים בבקעת הירדן דו"ח לשנת 2004   
כללי
•  השפעת תעלות הזנה על היבול של הלימון בבקעת הירדן  
למעלה
דו"ח מחקרים 2002-2003 
 תמרים
•  דילול פרי בתמר מזן מג'הול כאמצעי להקטנת שילפוח  
•  השפעת איחסון ביניים של תמרים מזן מג'הול על איכותם   
•  השפעת משטר ההשקיה על היבול והאיכות של תמרים מזן מג'הול  
•  ענף התמרים בבקעת הירדן - בראיה מופי"ת  
•  שיפור השתרשות חוטרי תמר ע"י שימוש במווסתי צמיחה  
גפן
•  בחינת זני ומיכלואי גפן בתנאי בקעת הירדן  
•  בחינת רשתות צבעוניות להבכרה ושיפור איכות ענבי מאכל  
•  השפעת טיפולים אגרוטכניים על האיכות של ענבים מזן SBS 
•  השפעת ממשק ההזנה בזרחן על היבול ועל צבירת הסוכר בזן סופרייר  
•  כרם ענבי מאכל אורגניים בבקעת הירדן  
תאנים
•  משלוח נסיוני של תאנים מהזן הברזילאי לאירופה דרך הים  
•  קידום ופיתוח תאנים כהות 2003    
למעלה


 
קרן קיימת לישראל הסוכנות היהודית לארץ ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר מועצת הפרחים מנהל המחקר החקלאי - מכון וולקני מועצת מגילות ים המלח מועצה בקעת הירדן
 
תוכנת אקרובט
תוכנת אקרובט

מחקר ופיתוח בקעת הירדן - תחנת ניסיונות "צבי"   |   ד"נ  בקעת הירדן  מיקוד 91906   |  מפת האתר
טל: 290 / 02-9941103;  02-9941103 | פקס: 02-9942958  |  נתוני מזג אויר: 02-9941289   
  
עיצוב וצילום האתר: פני אלימלך - 050-7755878 
 
לייבסיטי - בניית אתרים