2023 - 2022
 2022 - 2021
 2021 - 2020
 2020 - 2019
 2019 - 2018
 2017 - 2018
 2016 - 2017
 2015 - 2016
 2014 - 2015
 2013 - 2014

מספר עמודים: 3
 1  2 3    הבא   

2023 - 2022
דו"ח מחקרים 2022 - 2023
 
כרם
* בחינת מכלואים וזנים חדשים של ענבי מאכל הגדלים בתנאי הבקעה ובגב ההר
* השפעת הזנה באשלגן בחודש האחרון לקראת הבציר על היבול והאיכות של ענבים מזן 
  Early-Sweet - בתנאי הגידול בבקעת הירדן 
* השפעת מעודדי צמיחה על קצב צימוח, יבול - כמות ואיכות בכרם מאכל 
* בחינת פרוטוקול אופטימאלי לשינטוע כרם 
 
תמרים
* פעילות מים בעצי תמר במהלך עונת ההשקיה
* בחינת השימוש בטכנולוגית  I.O.D להשקיית תמרים בבקעת הירדן  
* שיפור וייעול ממשק ההזנה בתמרים מזן מג'הול להעלאת כמות ואיכות היבול בתנאי הגידול
  בקעת הירדן 
* בחינת השפעת מידת הדילול של תמרים מזן מג'הול על איכות הפרי וגובה היבול
   (דוח מסכם 2023)
 
מטעים כללי
* בחינת גידול מנגו בחממה בתנאי בקעת הירדן להבכרת הפרי 
* כיסוי מטע ליצ'י ברשת להשאת יבול ושיפור איכות פרי
* בחינת אפשרות גידול נשירים וגלעיניים, בגב ההר של  בקעת הירדן 
 
 
 

Up

2022 - 2021
דו"ח מחקרים 2021 - 2022
 
כרם
פיתוח וביסוס ענף כרם מאכל בבקעת  הירדן - בחינת מיכלואים וזנים חדשים של ענבי מאכל הגדלים בתנאי הבקעה ובגב ההר
פיתוח ממשק אגרוטכני מיטבי לשינטוע כרם מאכל כגישה מבטיחה להתמודדות עם"מחלות שינטוע" חשוכות
שילוב תכשירים ביולוגיים ואחרים כנגד מזיקים (ציקדות ותריפסים) בגפן  במטרה להפחית שימוש בחומרי הדברה כימיים  ללא פגיעה באיכות או רווחיות הגידול
השפעת מעודדי צמיחה על קצב צימוח, יבול - כמות ואיכות בכרם מאכל מזן Early-Sweet בבקעת הירדן - סיכום הניסוי 
השפעת הזנה באשלגן לקראת הבציר על היבול והאיכות של  הענבים מזן Early- Sweet 
 
תמרים
* השקיית תמרים מהזן מג'הול לפי דרישת העץ - Irrigation on Demand ( I.O.D)
השפעת הזנה ביסודות קורט על יבול ואיכות תמרים מזן מג'הול בבקעת הירדן 
* השקיית מטע תמרים במים מליחים, שימוש במי מאגר תרצה בבקעת הירדן פתוח
  פרוטוקול השקיה לקראת גדיד
* השפעה רב שנתית של שימוש בגימיק לעיכוב היתמרות - דו"ח לשנת 2022 
בחינת השפעת שיטות ומידת הדילול של תמרים מזן מג'הול על גודל הפרי וגובה היבול
  (דוח מסכם 2022) 
 
מטעים כללי
* בחינת זני מנגו בתנאי בקעת הירדן  - דו"ח מסכם 2022 
בחינת גידולי מטע בגב ההר בבקעת הירדן  - דו"ח מסכם 2022
 

Up

2021 - 2020
דו"ח מחקרים 2020 - 2021   
 
כרם
* פיתוח וביסוס ענף כרם מאכל בבקעת הירדן -  בחינת מיכלואים וזנים חדשים  של ענבי מאכל הגדלים בתנאי הבקעה ובגב ההר 
*  פיתוח ממשק אגרוטכני מיטבי לשינטוע כרם מאכל כגישה מבטיחה להתמודדות עם "מחלות שינטוע" חשוכות דו"ח לשנת 2021 
* השפעת מעודדי צמיחה על קצב צימוח, יבול - כמות ואיכות בכרם אכל מזן   Early-Sweet בבקעת הירדן 
השפעת רמת ההזנה באשלגן על יבול ואיכות  ענבים מזן EARLY-SWEET
פיתוח מודל השקיה לענבי מאכל בחממות, עונת 2021. 
 
תמרים
* השפעה רב שנתית של שימוש בגימיק לעיכוב היתמרות כוונון עדין לטיפול במג'יק במטע תמרים מזן מג'הול, לעיכוב היתמרות ושיפור איכות הפרי.
השקיית מטע תמרים במים מליחים, שימוש במי מאגר תרצה בבקעת הירדן פתוח פרוטוקול השקיה לקראת גדיד
* השקיית תמרים מהזן מג'הול לפי דרישת העץ –    (I.O.D) Irrigation of Demand
השפעת סוג שק רשת ומועד כיסוי אשכולות על איכות והופעת פגעים בפרי מג'הול  
 
עצי פרי חדשים
* בחינה של עצי מטע חדשים/מתחדשים בתנאי בקעת הירדן  מנגו – בחינת זנים בבקעת הירדן
* בחינת גידולי מטע בגב ההר בבקעת הירדן דו"ח 2021
 

Up

2020 - 2019
דו"ח מחקרים 2019 - 2020   
 
כרם
פיתוח וביסוס ענף כרם מאכל בבקעת הירדן – בחינת מיכלואים וזנים חדשים של ענבי מאכל
  הגדלים בתנאי הבקעה 
ענבי מאכל - בחינת מיכלואים וזנים חדשים בגידול בחממה בגב ההר  
השפעת רמת ההזנה באשלגן על יבול ואיכות  ענבים מזן  "Early-Sweet"  דוח  עונה 2020
השימוש במעודדי צמיחה (ביוסטימולנטים), בכרם מאכל בבקעת הירדן  (SBS) early-sweet 
פיתוח ממשק אגרוטכני מיטבי לשינטוע כרם מאכל כגישה מבטיחה להתמודדות עם
  "מחלות שינטוע" חשוכות 
* פיתוח מודל השקיה לענבי מאכל בחממות, עונת 2020-2019.  מחקר מס' 3379 

תמרים
מעכב צימוח ככלי לעיכוב היתמרות, השאת יבול ושיפור איכות פרי בתמרים מזן מג'הול.
השפעת סוג שק רשת ומועד כיסוי אשכולות על איכות הופעת פגעים בפרי מג'הול 
השקיית מטע תמרים במים מליחים, שימוש במי מאגר תרצה. פיתוח פרוטוקול השקיה לקראת גדיד בבקעת הירדן
תמר- מעקב קליטת מים ויסודות הזנה בעצים צעירים
שקיית תמר  מג'הול בבקעת הירדן - בחינת מחודשת של כמות המים ושיטת השקיה 
 
מנגו ומטעים
מנגו  - בחינה של זנים חדשים בתנאי בקעת הירדן 
* בחינת גידולי מטע בגב ההר בבקעת הירדן 
 
 

Up

2019 - 2018
דו"ח מחקרים 2018 - 2019   
 
כרם
* בחינת זני ומכלואי כרם
פיתוח מודל השקיה מושכל לגידול גפן מאכל מחוץ לעונה בבתי צמיחה (2019)
השפעת רמת ההזנה באשלגן על היבול והאיכות של ענבים מהזן ארלי סויט
* תאורת לדים LEDs)( בכרם כאמצעי לשיפור צבע, זירוז ההבשלה ושיפור פוריות 
סקירת נמטוצידים להתמודדות עם נמטודות בכרם

 תמרים
* מעקב רב שנתי אחר עצים שטופלו במג'יק במטע תמרים מזן מג'הול, השפעת יישום חוזר
  על עיכוב היתמרות ושיפור איכות הפרי.
השקיית תמר  בבקעת הירדן - בחינת מחודשת של כמות המים  ושיטת השקיה
תמר - בחינת אפשרות לשליטה על רטיבות הפרי בזמן גדיד על ידי צמצום ההשקייה
תמר – התמודדות עם מחלת האספרגילוס


Up

2017 - 2018
 
דו"ח מחקרים 2017 - 2018   
 
תמרים
מעקב רב שנתי אחר עצים שטופלו בגימיק במטע תמרים מזן מג'הול.
בחינה מחודשת של שיטת ההשקיה וכמויות המים בתמרים מזן מג'הול - דוח לעונה 2018
בחינת האפשרות לשליטה ברטיבות הפרי של תמרים מהזן מג'הול
   ע"י צמצום ההשקיה לקראת הגדיד.

 כרם
תאורת לדים (LEDs( בכרם כאמצעי לשיפור ההתמיינות והצבע ולזירוז ההבשלה
בחינת היבטי הזנה בכרמים בבקעת הירדן סיכום 2016-2018
פיתוח מודל השקיה לענבי מאכל בחממות, עונת 2018.
השפעת רמת ההזנה באשלגן על היבול והאיכות של ענבים מהזן ארלי סויט
סקירת נמטוצידים להתמודדות עם נמטודות בכרם
בחינת זני ומכלואי כרם בבקעת הירדן ובגב ההר

ארגן

ארגן - השאת יבולים ושיפור איכויות בגידול

 

Up

2016 - 2017

דו"ח מחקרים 2016 - 2017   
 
תמרים
 
* תמר - בחינת אפשרות לשליטה על רטיבות הפרי בזמן גדיד על ידי צמצום ההשקייה
* השקיית תמר מג'הול בבקעת הירדן - בחינת מחודשת של כמות המים ושיטת השקיה
* מעקב רב שנתי אחר עצים שטופלו ב"גימיק" במטע תמרים מזן מג'הול, השפעת יישום חוזר על עיכוב היתמרות ושיפור איכות הפרי.

 כרם
* פיתוח מודל השקיה לענבי מאכל בחממות,  עונת 2016-2017
* בחינת השקיית כרם מהזן Sweet-Early לפי עומסי יבול – סיכום 2017
* בחינת זני ומכלואי כרם
* בחינת שימוש במעודדי צמיחה בכרמים בבקעת הירדן

Up

2015 - 2016


דו"ח מחקרים 2015 - 2016   
 
תמרים
 
מעקב רב שנתי אחר השפעת ההשקיה במי קולחין מהולים לעומת מים שפירים בתמר מזן מג'הול בבקעת הירדן- דו"ח 2016
השקיית תמרים מזן מג'הול בבקעת הירדן - בחינת מחודשת של כמות המים ושיטת השקיה.
בחינת האפשרות לשליטה על רטיבות הפרי של תמרים מהזן מג'הול ע"י צמצום ההשקיה לקראת הגדיד. (דוח 2016)
מעקב רב שנתי אחר עצים שטופלו בגימיק במטע תמרים מזן מג'הול לעיכוב היתמרות ושיפור איכות פרי
 

 כרם
בחינת זני ומכלואי גפן בתנאי בקעת הירדן  - דו"ח לשנת 2016
* שיפור כניסה לתרדמה כאמצעי לשיפור התעוררות בזן - (Early-Sweet) SBS
בחינת  השקיית כרם  מהזן Early-Sweet   לפי עומסי יבול  - סיכום 2014-2016
פיתוח מודל השקיה לענבי מאכל בחממות, (עונה 2016)
בחינת שימוש בביוסטימולנטים בכרם


Up

2014 - 2015
 
דו"ח מחקרים 2014 - 2015
תמרים
מעקב רב שנתי אחר השפעת ההשקיה במי קולחין מהולים (מי מאגר תרצה) לעומת מים שפירים
  בזן מג'הול בבקעת הירדן- דו"ח 2015
* תמר – בחינת אפשרות לשליטה ברטיבות הפרי ע"י צמצום ההשקיה לקראת גדיד
* בחינה מקיפה ליישום "גימיק" במטע התמרים - עונה 2014/15
* השקיית תמר  מג'הול בבקעת הירדן - בחינת מחודשת של כמות המים ושיטת השקיה
כרם
שיפור כניסה לתרדמה, כאמצעי לשיפור התעוררות בגפן זן Early-Sweet  דוח  2015 
השקיית כרם לפי עומסי יבול בתנאי הגידול בבקעת הירדן
בחינת זני ומכלואי כרם
* בחינת היבטי הזנה בכרמי מאכל  בבקעת הירדן - סיכום 2013 - 2015

Up

2013 - 2014
דו"ח מחקרים 2014 - 2013
תמרים
•  מעקב רב שנתי אחר השפעת  השקיה במי קולחין מהולים לעומת מים שפירים לתמרים בבקעת הירדן
• השקיית תמרים מזן מג'הול בבקעת הירדן בחינת מחודשת של כמות המים ושיטת ההשקיה
• בחינת אפשרות לשליטה על רטיבות פרי התמר בזמן גדיד על ידי צמצום ההשקייה בתמרים מזן מג'הול
•  מעקב רב שנתי אחר עצים שטופלו במג'יק במטע תמרים מזן מג'הול והשפעת יישום חוזר על עיכוב    היתמרות ושיפור איכות פרי   \  דו"ח מסכם 2011-2014
כרם
 בחינת זני ומכלואי גפן בתנאי בקעת הירדן   \  דו"ח לשנת 2014
• בחינת היבטי הזנה בכרמי מאכל  בבקעת הירדן 
• בחינת  השקיית כרם  מהזן Early-Sweet   לפי עומסי יבול
 
 

Up